Skip to main content

Privacyverklaring Platform TP-NL

Our website address is: http://transformationalpresence.nl.

Wij verwerken persoonsgegevens via deze website en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement vind je het antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die deel uitmaken van de TP-NL community die kennis en informatie met elkaar delen. Deze personen hebben zich zelf ingeschreven op dit pleingedeelte van de website.

Met welk doel verwerken jullie mijn persoonsgegevens?

Ons doel is om leden van de community met elkaar in contact te brengen, dat ze elkaar makkelijker vinden om nog beter elkaars kennis en kwaliteiten te benutten en meer dingen samen te doen. Zo willen we dat er nog meer betrokkenheid onderling ontstaat en het gedachtengoed van Transformational Presence ondersteund en gefaciliteerd wordt, zodat we met elkaar bijdragen aan het creëren van een betere wereld.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als je berichten wilt plaatsen of gevonden wilt worden op ons online platform hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven en op een goede manier zichtbaar maken.  Als je een oproep plaatst, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens?

Nee, wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld BSN nummer, over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of religie.

Delen of verkopen jullie mijn gegevens met andere organisaties?

Nee, dat doen we niet.

Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Wij doen ons uiterste best om je gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals versleuteling van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en logging van activiteiten. De sub-bewerker van deze site is onze platform/CMS leverancier xxxx en met hen hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten f

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen op ons platform met je account kun je alle gegevens met betrekking tot je profiel of je geplaatste berichten terugvinden en bewerken. Daarnaast kunnen alleen geautoriseerde beheerders bij je informatie. Dit doen ze alleen als ze je ondersteunen bij een probleem of vraag die jij hebt.

Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

Nee, dat doen we niet.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je profiel worden in beperkte vorm na verwijdering bewaard om statistische informatie zoals aantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

Data element Verplicht of optioneel?
E-mailadres als gebruikersnaam Verplicht
Voornaam Verplicht
Achternaam Verplicht
Adres Verplicht
Postcode Verplicht
Telefoonnummer Optioneel
Social media url’s Optioneel
Profielfoto Optioneel

Hoe gaan jullie om met foto’s?

Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoons-gegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor onze foto’s gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van onze site en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. We mogen dus wel portretten maken, zolang deze niet te veel het privacybelang van de geportretteerde schaden. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken. 

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen uit jullie platform?

De wet schrijft het ‘recht om vergeten te worden’ voor.  Dit kun je zelf doen door in te loggen en je profiel te verwijderen. Wij verwijderen dan al je gegevens: profiel, je berichten, je reacties.

Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid?

Wanneer je dit platform gebruikt om zelf content te plaatsen ben je hier zelf verantwoordelijk voor. We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt op onze website. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd.  Ingeschreven community leden kunnen zelf informatie plaatsen op deze website. Als je dit doet dan verklaar je:

  • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging
  • de exploitant van deze buurtsite te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.
  • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in je profiel als je gegevens veranderen.
  • Dat je geen bestanden upload met gevoelige informatie en als je dat toch doet, deze beveiligt met een wachtwoord.
  • bij het inschrijven op de buurtsite zelf een veilig wachtwoord te kiezen. Als je denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot je inloggegevens dien je zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen en/of de beheerder hierover informeren.
  • dat als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dan dit een zaak tussen jou en deze andere gebruiker is. Daarmee is de exploitant van deze buurtsite geen partij bij de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers.

Verstrekken jullie andere partijen persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun je contact opnemen via het contactformulier.

Opt-Out

Om het gebruik van ons platform zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen wij je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. We beschouwen deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.  Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, zijn het zogeheten tracking cookies. Met deze cookies kunnen organisaties het surfgedrag van mensen door de tijd heen volgen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. 

Voor welke doeleinden gebruiken jullie cookies?

Wij gebruiken géén tracking cookies, maar wel functionele cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld door:

  • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
  • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een vragenlijst of online bestelling wordt ingevuld  het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.  
  • het mogelijk maken om te reageren op onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie met cookies?

Wij verwerken geen persoonsgegevens via cookies.

Hoe gebruiken jullie cookies voor statis-tieken?

We gebruiken Google Analytics om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website. Hiertoe hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. In de uitwisseling van gegevens met Google hebben we het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat je exacte IP adres onbekend blijft. Ook hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet. We maken geen gebruik andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wijzigingen privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van het online platform te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.