Skip to main content

De Stichting is officieel ingeschreven als Stichting Transformational Presence maar werkt onder Transformational Presence Global Foundation zoals ook benoemd in de oprichtingsakte.

De stichting is officieel geregistreerd met Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 865204743

Contactgegevens:
Contactpersoon: Vincent Sark
Email: leaders@transformationalpresence.org

Doelstelling

Het doel van de stichting is de gebruikers van de filosofie en methodiek van Transformational Presence te ondersteunen bij het leven, toepassen en verspreiden van Transformational Presence.

De Stichting stimuleert ook de doorontwikkeling van de methodiek, de groei van het aantal gebruikers en de instandhouding van het netwerk van Transformational Presence gebruikers.

hoofdlijnen van het beleidsplan

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het organiseren van wereldwijde en lokale evenementen
– het organiseren van workshops en trainingssessies
– het beheren van een website
– het versturen van nieuwsbrieven

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Missie
De Stichting streeft naar een duurzame en inclusieve samenleving door de filosofie, en de uitwerking daarvan in de methodiek, van Transformational Presence actief uit te dragen.
Transformational Presence biedt een denkkader én praktische handvatten voor een duurzame en inclusieve samenleving. Het kan worden toegepast op alle gebieden van leven en (samen)werken.

Visie
De Stichting hecht grote waarde aan het creëren en faciliteren van mogelijkheden tot contact en uitwisseling tussen de gebruikers van Transformational Presence. Daarom stimuleert en ondersteunt de Stichting de zogenaamde ‘Global Community’ van mensen die van elkaar leren en kennis en ervaring uitwisselen. Veel Transformational Presence gebruikers maken deel uit, en voelen zich deel van, deze Transformational Presence gemeenschap, die bestaat uit mensen uit meer dan 20 landen.

De Stichting initieert en ondersteunt diverse activiteiten tot verdere verspreiding en ontwikkeling van de filosofie en methodiek Transformational Presence. Zij gelooft in het ondersteunen van lokale initiatieven, naast het aanbieden van centraal georganiseerde activiteiten, zoals workshops en (wereldwijde) evenementen.

Bestuur
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 3 bestuursleden en komt minimaal 2 keer per jaar samen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en financieel beheer. De bestuursleden vervullen onbezoldigd hun functie.

Samenstelling bestuur:
De heer S. van Eekelen (voorzitter)
De heer P. Lange (secretaris)
De heer V. Sark (penningmeester)

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Uitgeoefende activiteiten 2023
Global Gathering

In 2023 zal dit Global Event plaatsvinden in Polen van 28 september tot en met 1 oktober.

Global Spark
In 2023 zijn er drie online workshops georganiseerd met een gemiddeld aantal deelnemers van 40 personen wereldwijd.

 

Financiële verantwoording
De stichting is in 2023 opgericht en heeft derhalve nog geen boekjaar afgerond. Op dit moment zijn er derhalve geen officiële stukken te publiceren