Skip to main content

Algemene Voorwaarden Platform TP-NL

Dit zijn de algemene voorwaarden van Platform TP-NL, onderdeel van Stichting Transformational Presence

 Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen, evenals op alle diensten van Platform TP-NL en op ieder gebruik van de website Platform TP-NL.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Platform TP-NL aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder ‘Platform TP-NL’ wordt verstaan al hetgeen rechtstreeks via deze website aan informatie beschikbaar is en wordt ingezien en actief gebruikt door de gebruikers.
 4. Onder lid wordt verstaan een lid van de TP-NL community die een account heeft bij het Platform TP-NL als bedoeld in het volgende artikel.
 5. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen die het Platform TP-NL bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.

Platform TransformationalPresence.NL

Er is sprake van een online Platform waarop informatie beschikbaar is over het gedachtengoed van en de activiteiten rondom Transformational Presence. Via het Platform kan de gebruiker in contact komen met door het Center for Transformational Presence gecertificeerde TP coaches en Trainers en kan als de gebruiker aan de voorwaarden voldoet en deze zich heeft ingeschreven,  gebruik worden gemaakt van het community-gedeelte van het Platform.

 Gebruik Platform TP-NL

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van het Platform Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen. 
 2. Een community-lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het Platform TP-NL en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Platform TP-NL mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.
 3. In het bijzonder zal het Lid:
  • zich houden aan de “netiquette” regels (te vinden op https://www.verywellmind.com/ten-rules-of-netiquette-22285 );
  • geen handelingen verrichten of content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
  • alle op het Platform TP-NL weergegeven of aan hem/haar gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de webmaster;
  • geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Platform TP-NL of derden;
  • geen handelingen verrichten of content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere leden of bezoekers van het Platform TP-NL;
  • geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere leden of bezoekers van het Platform TP-NL;
  • geen content van het Platform TP-NL of andere leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
  • geen Malware verspreiden en geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) het Platform TP-NL en content van leden gebruiken;
  • de beveiliging van het Platform TP-NL niet ontwijken of verwijderen.
 4. Het lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle content die via zijn account op het Platform TP-NL worden geplaatst. Het Platform TP-NL adviseert het lid om geen persoonlijke informatie op de website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.
 5. Het Lid erkent dat het Platform TP-NL niet verplicht is om actief content van leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op het Platform TP-NL te controleren of te monitoren. Platform TP-NL staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de content van leden.
 6. Indien Platform TP-NL vaststelt dat bepaalde content van leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Platform TP-NL dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Platform TP-NL mag de inhoud of de vormgeving van de content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de website te waarborgen. Platform TP-NL zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.
 7. Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van Platform TP-NL) geen content op het Platform plaatsen:
  • die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
  • die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van Platform TP-NL schendt;
  • waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
  • Ongevraagde reclame (spam) en/of
  • Foute of misleidende informatie bevat;
 8. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. 
 9. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere doeleinden dan waarvoor het Platform TP-NL is bedoeld. 
 10. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die het Platform TP-NL misbruikt, kan Gebruiker via het contactformulier een bericht sturen naar het Platform TP-NL. 
 11. Platform TP-NL behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website van het Platform TP-NL wordt gepubliceerd. 
 12. Platform TP-NL zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen het Lid en andere Leden of andere bezoekers van Platform TP-NL.

Registratie voor een Account

 1. Onder account wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het lidmaatschap op grond waarvan een lid geheel of gedeeltelijk toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de website.
 2.   Een aspirant-community lid  kan een account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en op de verzendknop te drukken.
 3. Het account komt tot stand nadat Platform TP-NL een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd naar het door het aspirant-Lid opgegeven e-mailadres waarmee het aspirant-lid zijn/haar account kan activeren.  De loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het account worden de inloggegevens genoemd.
 4. Platform TP-NL behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren of de account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een sanctie.
  • De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn/haar medeweten.
  • Het lid zal Platform TP-NL onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn/haar Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
  • Het is een lid niet toegestaan meer dan één (1) account aan te vragen of te beheren. Het is een lid verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Platform TP-NL de aanvraag van een (aspirant-) Lid voor een account heeft geweigerd of een account van het lid na registratie heeft opgeheven.

 Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen gehanteerd door Platform TP-NL zijn inclusief BTW.
 2. Betaling van facturen van Platform TP-NL dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand. 
 4. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Platform TP-NL niet geïncasseerd kunnen worden, is Platform TP-NL gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen.
 5. Platform TP-NL is bevoegd de tarieven te verhogen:
  • In het geval van wettelijke prijsverhogingen;
  • binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  • vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk.

 Aansprakelijkheid

 1. Platform TP-NL is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen  partijen dit zelf op te lossen. Platform NL zal niet bemiddelen bij een eventueel geschil tussen Leden.
 2. Platform TP-NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, de veiligheid of de rechtmatigheid van aangeboden producten en diensten, de juistheid van de oproepen, de bevoegdheid van (rechts)personen om producten te kopen of te verkopen.
 3. Platform TP-NL is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Platform TP-NL en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 4. Platform TP-NL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van: a. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of b. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 5. Platform TP-NL is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Platform TP-NL neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Platform TP-NL kan worden verwacht. Platform TP-NL is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Platform TP-NL betrachte zorg. Platform TP-NL is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
 7. Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Platform TP-NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacy beleid van Platform TP-NL is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

 Klachten

 1. Bij Platform TP-NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Inschakeling derden

 1. Platform TP-NL is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Platform TP-NL is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Platform TP-NL impliceert dat de Gebruiker Platform TP-NL machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Platform TP-NL neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Platform TP-NL is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Platform TP-NL.

 Ongeldigheid

 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Platform TP-NL en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte.
 2. Platform TP-NL zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

 

Wijzigingen

 1. Platform TP-NL behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers.
 2. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

 Overige bepalingen

 1. Platform TP-NL mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Platform TP-NL, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Platform TP-NL en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Utrecht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld in juni 2019.